Baner Fundacji

O Fundacji

FUNDACJA CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI powstała w marcu 2023 roku. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

Misją FUNDACJI CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI jest przygotowanie osób i instytucji do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy.

Celami Fundacji są:

 • promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju regionalnego;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, w tym:
  • tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
  • przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach regionów,
  • sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów,
  • promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów,
  • oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej,
  • zwiększanie dochodów ludności,
  • poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy,rozwój przedsiębiorczości,
  • wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej,rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności,
  • tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
  • tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki,
  • budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
  • zwiększanie poziomu wiedzy,
  • poprawianie jakości kształcenia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona środowiska,
 • ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 • działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
 • wspieranie aktywności społecznej seniorów,
 • wyrównanie szans społecznych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (zwłaszcza seniorów) poprzez naukę obsługi komputera, Internetu (załatwiania przez Internet spraw urzędowych, bankowych i zdrowotnych, a także utrzymywania kontaktów z bliskimi członkami rodziny, którzy wyjechali za granicę),
 • działania na rzecz osób, które doznały szkody, krzywdy lub poważniejszych konsekwencji zdrowotnych na skutek pandemii lub innych klęsk żywiołowych, a także wojny,
 • działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

FUNDACJA CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych form edukacyjnych oraz informacyjnych;
 • organizowanie i prowadzenie:
  • doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego,
  • doradztwa prawnego, gospodarczego i finansowego,
  • doradztwa rolniczego,
  • pośrednictwa pracy;
 • prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej;
 • inicjowanie i realizację programów kształcenia i szkolenia specjalistów różnych dziedzin;
 • rozpowszechnianie kampanii informacyjnych i marketingowych dotyczących działań Fundacji;
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie integracji europejskiej, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych i samorządowych umożliwiających ich skuteczną absorpcję;
 • udział w projektach edukacyjnych i badawczych;
 • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków europejskich;
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji;
 • opracowywanie i opiniowanie strategii, raportów, ekspertyz i analiz związanych z realizacją celów statutowych;
 • wspieranie i promowanie międzynarodowej współpracy oraz wymiany młodzieży poprzez organizowanie spotkań, wizyt oraz warsztatów;
 • umacnianie przedsiębiorczości i samorządności młodzieży, a także aktywizacji społeczno – zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży znajdującej się w gorszej sytuacji na rynku pracy;
 • opracowywanie i realizację programów edukacyjnych, dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb odbiorców;
 • współpracę z administracją państwową, uczelniami, z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami przedsiębiorców i innymi instytucjami edukacyjnymi i partnerami społecznymi;
 • organizowanie szkoleń oraz innych przedsięwzięć poświęconych:
  • przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy,umacnianiu samorządności i aktywizacji społeczno-zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,przekazywaniu nowoczesnej wiedzy ekonomicznej, teoretycznej i praktycznej,
  • umożliwieniu młodym ludziom konkurowania w programach z zakresu przedsiębiorczości z młodzieżą z innych krajów, a także wspólnego uczenia się zagadnień gospodarczych i społecznych;
 • udzielanie wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego podmiotom prowadzącym działalność badawczo-naukową, edukacyjną i wydawniczą w zakresie realizowanych przez Fundację celów;
 • organizowanie i przeprowadzanie kursów, szkoleń, doskonalenia zawodowego dla osób fizycznych, organizacji i instytucji, w których charakter wykonywanej pracy lub usług związany jest z celami działania Fundacji, a które służyłyby wzbogaceniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych tam pracowników;
 • propagowanie programów informacyjno-szkoleniowych, ułatwiających integrację społeczeństwa ze strukturami Unii Europejskiej;
 • propagowanie i pomoc w zdobywaniu zawodów, przekwalifikowaniu bezrobotnych;
 • aktywizacja zawodowa cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy oraz ułatwienie im dostępu do polskiego rynku pracy poprzez realizację poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i innych działań prowadzących do podjęcia zatrudnienia;
 • promocja i wspieranie akcji charytatywnych, w tym zbiórek, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów Fundacji;
 • wspieranie i promocję rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku naturalnemu, zmierzających do zahamowania degradacji środowiska naturalnego oraz organizowanie wszelkich przedsięwzięć poświęconych jego ochronie, w tym wzmacnianie świadomości w zakresie konieczności oszczędnego korzystania z energii celem przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu;
 • organizowanie i przeprowadzanie zadań związanych z praktyczną edukacją ekologiczną;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji wobec grup marginalizowanych: ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną;
 • wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia (społecznym, zawodowym, kulturalnym, osobistym) oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
 • wspomaganie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizacja szkoleń i spotkań mających na celu rozwój integracji społeczeństwa i przełamywanie barier, zwiększanie świadomości społecznej o przyczynach niepełnosprawności, w szczególności poprzez edukację społeczeństwa;
 • wspomaganie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez wspieranie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym zwłaszcza dla znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, osób młodych, osób starszych, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach i kompetencjach, osób z niepełnosprawnościami, cudzoziemców w tym w szczególności obywateli Ukrainy poprzez m.in. szkolenia, konferencje, organizowanie spotkań informacyjnych;
 • wspomaganie przeciwdziałania wykluczeniu z życia społecznego osób starszych poprzez działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju społecznego seniorów;
 • wspieranie działań edukacyjnych skierowanych dla rolników i ich rodzin oraz osób z terenów wiejskich poprzez organizację warsztatów i kursów;
 • organizowanie szkoleń i spotkań promujących inicjatywy działaczy społecznych, samorządowych czy organizacji pozarządowych;
 • zakładanie i prowadzenie punktów opieki nad dziećmi, w tym przedszkoli, żłobków, szkół integracyjnych i innych;
 • podejmowanie przedsięwzięć w zakresie edukacyjnym, sportowym, oświatowym i kulturalnym – między innymi poprzez organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnej) w kraju i za granicą;
 • powoływanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych;
 • powoływanie i prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego;
 • powoływanie i prowadzenie agencji zatrudnienia;
 • powoływanie i prowadzenie placówek poradnictwa specjalistycznego;
 • inne formy działalności ustalone przez Zarząd Fundacji.

FUNDACJA CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Fundator

Fundatorem Fundacji jest Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., której idea działalności, zrodziła się na bazie doświadczenia zawodowego właściciela firmy – Grzegorza Miszczaka, który całą  swoją pracę zawodową oraz zainteresowania związał z działalnością na rzecz wspierania regionalnych instytucji w absorpcji środków unijnych. Firma została zarejestrowana w maju 2009 r. Początkowo jako niewielka organizacja, lecz z ogromnym potencjałem intelektualnym i twórczym, rozpoczęła działalność w zakresie szkoleń oraz doradztwa dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych. Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. wspiera rozwój kapitału ludzkiego. Zapewnia doskonałej jakości usługi z zakresu szkoleń zawodowych, językowych i komputerowych. Posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Z usług firmy korzystają liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej. Zespół Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. tworzą znakomici specjaliści, którzy doskonalili swoje kompetencje i pogłębiali znajomość różnych sektorów w ciągu długoletniej współpracy przy kompleksowych projektach szkoleniowych dla najbardziej wymagających klientów.

STATUT FUNDACJI CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI [pdf]

Skip to content