Baner Fundacji

Polityka prywatności – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Szkoleń i Innowacji z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 8, lok. 20, 20-037 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód pod nr 0001030687, REGON: 525033823, NIP: 7123453524
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: fundacja@csi.info.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu związanego z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego i przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia i Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia pozyskania danych. Po tym terminie Administrator zwróci się do Pani/Pana o ponowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
Skip to content